Ondersteuningsplan

Op Het Eiland zorgen wij voor een rijke leeromgeving en streven wij naar ‘leren op maat’. Dit omdat we uitgaan van het gegeven dat iedere leerling talenten heeft. We verschaffen voor iedere leerling de voorwaarde om zijn of haar specifieke talenten te ontdekken en te ontplooiien.

Zorg op alle vlakken

Als blijkt dat kinderen meer zorg nodig hebben en als de leerkracht aangeeft niet meer te weten hoe hij/zij het beste kan handelen, dan wordt uw kind besproken in het zorgbreedteoverleg. Dit is een overleg waarin de IB-er, de directeur, de leerplichtambtenaar, iemand van de GG&GD, de Ouder Kindadviseur en een orthopedagoog van het ABC zitten. Samen zoeken zij naar concrete en bruikbare adviezen voor hulpverlening. Dit wordt in overleg met de betrokken ouders gedaan.

Enkele belangrijke punten uit het plan:

Onderwijs op maat

Het Eiland staat voor onderwijs op maat. In de afgelopen jaren heeft de school een grote ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van ondersteuning, uitgangspunten hiervan zijn:

– leerlingen doorlopen optimaal een ononderbroken ontwikkelproces;
– in eigen tempo en aanleg wordt de leerstof op verantwoorde wijze aangeboden;
– zij optimaal kunnen functioneren binnen de basisschool.

Ondersteuning door instanties

Voor hulpvragen van kinderen waar de school zelf geen oplossing voor heeft, gaan wij samen met ouders in overleg over de beste aanpak. Als school worden wij hierin ondersteund door een schoolondersteuner, schoolarts, dienstencentrum, intern begeleider, GGDZW en andere disciplines indien dit noodzakelijk is. Samen komen we tot een plan van aanpak dat zeer zorgvuldig wordt uitgevoerd. Op gezette tijdstippen evalueren wij de aanpak met de ouders.