Medezeggenschapsraad: meepraten over de school

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Voor elk lid geldt een zittingsperiode van drie jaar. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont in principe de vergaderingen deels bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en kan daarnaast een adviserende rol hebben.

 

In de MR-vergaderingen komen o.a. aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en pleinen, enz. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin. De leden komen jaarlijks acht keer bijeen in een vergadering  Deze vergaderingen zijn openbaar.

Samenstelling MR

In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR de volgende samenstelling:
– L.S. afgevaardigde namens de ouders
– N.W. afgevaardigde namens de ouders
– I. van H., afgevaardigde namens het personeel
– R.N, afgevaardigde namens het personeel

Hieronder vindt u de notulen van de afgelopen vergaderingen:

Notulen MR 6 september 2021

Notulen MR 7 oktober 2021

Notulen MR 15 november 2021

Notulen MR 31 januari 2022