Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat zowel ouders als leerkrachten zitting hebben in de MR. U wordt als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De schooldirecteur wendt zich als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag bij besluitvormende processen tot de MR, die advies- of instemmingsrecht heeft.

 

Meepraten over school

De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Voor elk lid geldt een zittingsperiode van drie jaar. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont in principe de vergaderingen deels bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en kan daarnaast een adviserende rol hebben.

Samenstelling MR
In het schooljaar 2020-2021 heeft de MR de volgende samenstelling:
– N.W., voorzitter van de MR en afgevaardigde namens de ouders
– R. el A., afgevaardigde namens de ouders
– I. van H., afgevaardigde namens het personeel
– P.S., afgevaardigde namens het personeel

In de MR-vergaderingen komen o.a. aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en pleinen, enz. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin. De leden komen jaarlijks acht keer bijeen in een vergadering  Deze vergaderingen zijn openbaar.

Hieronder vindt u de notulen van de afgelopen vergaderingen:

Notulen MR 29 maart 2021

Notulen MR 15 februari 2021

Notulen MR 2 december 2020

Notulen MR 17 april 2019

Notulen MR 16 januari 2019

Notulen MR 21 november 2018

Notulen MR 9 oktober 2018

Notulen MR 23 mei 2018

MR verslag 9 april 2018

Notulen MR 22 november 2017

Notulen MR 17-10-2017

Notulen MR 25 september 2017

Jaarverslag-MR-OBS-Het-Eiland-2016-2017

Vergaderdata MR 2021

15/2/21, 29/3/21, 17/5/21, 7/6/21.