Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat zowel ouders als leerkrachten zitting hebben in de MR. U wordt als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De schooldirecteur wendt zich als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag bij besluitvormende processen tot de MR, die advies- of instemmingsrecht heeft.

 

Meepraten over school

De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Voor elk lid geldt een zittingsperiode van drie jaar. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont in principe de vergaderingen deels bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en kan daarnaast een adviserende rol hebben.

De huidige samenstelling is als volgt:
Ouders: Nancy Weema (voorzitter) Nicole Kroon (secretaris) 

Teamleden: Ivanka van Herwijnen (secretaris) en Ruth Noordpool

In de MR-vergaderingen komen o.a. aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en pleinen, enz. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin. De leden komen jaarlijks acht keer bijeen in een vergadering  Deze vergaderingen zijn openbaar.

De vertegenwoordiger namens de school, in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is een ouder: Aytaç Tekintürk

Hieronder vindt u de notulen van de afgelopen vergaderingen:

Notulen MR 17 april 2019

Notulen MR 16 januari 2019

Notulen MR 21 november 2018

Notulen MR 9 oktober 2018

Notulen MR 23 mei 2018

MR verslag 9 april 2018

Notulen MR 22 november 2017

Notulen MR 17-10-2017

Notulen MR 25 september 2017

Jaarverslag-MR-OBS-Het-Eiland-2016-2017