Schoolondersteuningsprofiel

Voor kinderen die extra hulp nodig hebben, wordt in overleg met de ouders een handelingsplan opgesteld door de leerkracht. Uw leerkracht en de intern begeleider (IB’er) houden voortdurend vinger aan de pols.

Wanneer uw kind problemen ervaart op school nemen wij contact met u op. In een gesprek zullen wij deze met u bespreken en voorstellen doen om het probleem op te lossen. De leerkracht kan de intern begeleider en zo nodig het ondersteuningsteam inschakelen om naar een oplossing te zoeken.

Enkele kernpunten:

Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel
Met de wet Passend Onderwijs hebben besturen van regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Met andere woorden, zij hebben een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken de besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband.
Handelingsplannen voor uw kind
Alle scholen van Zaan Primair hebben in school een ondersteuningsteam bestaande uit de intern begeleider(s), leerkrachten met een specialisme zoals taal, rekenen, gedrag, een schoolondersteuner en een schoolmaatschappelijk werker. De intern begeleider (ib’er) is een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft in leer- en gedragsproblemen en in ondersteuning van collega-leerkrachten bij het bieden van goed onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Vanwege die ondersteunende en coördinerende taak wordt de ib’er ook wel zorgcoördinator genoemd.

De schoolondersteuner is er om de school te ondersteunen bij de basisondersteuning en vragen over onderwijsbehoeften te beantwoorden en/of hulp te bieden bij het zoeken naar antwoorden.

Smal ondersteuningsteam
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft dan wordt u als ouder betrokken bij het plan van aanpak. In het smal ondersteuningsteam wordt besproken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en welke ondersteuning er nodig is en hoe dit georganiseerd gaat worden. Hierbij kan de school de expertise van het Dienstencentrum Dynamica XL inschakelen.

Breed ondersteuningsteam
Soms is er meer nodig dan de school binnen de basisondersteuning kan bieden of is er onvoldoende expertise aanwezig om te bepalen wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is voor uw kind. De schoolondersteuner heeft dan een belangrijke rol bij het bepalen wat er nodig is aan ondersteuning.

De schoolondersteuner adviseert in de mogelijkheden die er zijn en helpt de school en ouders bij het formuleren van een eventuele aanvraag. Zo nodig wordt de gezinsondersteuner (dit is dec ontactpersoon van het jeugdteam vanuit de gemeente of de schoolmaatschappelijk werker) betrokken als er sprake is van ondersteuningsbehoeftes in de thuissituatie. Met elkaar en samen met u als ouders vormen zij het breed ondersteuningsteam.

Leerlingdossier
Van elke leerling maken we een – grotendeels digitaal – dossier met daarin onder andere gegevens over toetsresultaten, verslagen van besprekingen, verslagen van gesprekken met de ouders, rapportcijfers, handelingsplannen en eventueel verslagen van instanties (bijvoorbeeld van logopedie). De papieren dossiers liggen in een gesloten archiefkast en kunnen dus niet zomaar worden ingekeken, omdat we rekening houden met de regels voor privacy. U heeft het recht om het dossier van uw eigen kind in te zien.