Ons schoolconcept

Het doel van ons onderwijs is uitgesplitst in vier pijlers:​ basisvaardigheden (lezen, spellen, schrijven, rekenen), vaardigheden (o.a. samenwerken, creativiteit en communicatie), burgerschap en gezondheid.

 

1. Basisvaardigheden: taal (lezen, spellen en schrijven) en rekenen

Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus daarop vergroot ieders kansen.

2. Vaardigheden

Door middel van thematisch onderwijs besteden wij aandacht aan de volgende vaardigheden: samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Leerlingen krijgen volop de ruimte om vanuit eigen ideeën en interesses aan een thema te werken.

3. Burgerschap: opleiden tot kritische denkers

Met elkaar samenwerken om de wereld te veranderen vraagt focus op de volgende kennisvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, taal, maatschappijleer en cultuur/muziek. We bieden deze vakken aan in samenhang. In de groepen 1 t/m 3 is spel het middel tot primair leren. In de groepen 4 t/m 8 door middel van secundair leren.

4. Gezondheid: sport, beweging, expressie en voeding
Op Het Eiland vinden we het van belang dat kinderen sporten en bewegen. De school is een plek waar kinderen sociale vaardigheden op kunnen doen zoals sportiviteit, goed omgaan met elkaar, grenzen verleggen en het naleven van regels. We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde onderlinge verhoudingen.

Thematisch onderwijs

Onderbouw
De visie van Het Eiland sluit aan bij de visie van Early Childhood. Deze visie is een leidraad voor het handelen in de groepen 1, 2 en 3. Kern: ervaringsgericht spelend leren binnen een rijke leeromgeving. Wat betekent dit voor het onderwijs op Het Eiland? We bieden mogelijkheid tot talentontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling verloopt in een passend tempo. Ons thematisch ervaringsgericht onderwijs gaat uit van de belevingswereld van het jonge kind en sluit aan op de ontwikkelingspsychologie van het jonge kind.

De groepen 1 t/m 3 werken naast de klas ook op ons mini-leerplein. Dit plein is ingericht rondom het lopende thema. Het spelend werken op dit plein gebeurt onder begeleiding.

Bovenbouw
In de ochtend zijn de kinderen bezig met taal en rekenen. Bij deze vakken profiteren ze van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht staat voor de klas en geeft een geleide instructie: eerst volledige uitleg van de theorie en daarna praktische oefeningen. We werken met jaargroepen waarbij we rekening houden met niveauverschil. Instructie kan ook in een andere groep gevolgd worden. Verwerking van de lesstof gebeurt voor rekenen en studievaardigheden op een tablet of laptop. Taal wordt schrijvend verwerkt en geoefend.

In de middag geven we thematisch onderwijs waarbij de kinderen ontdekkend leren. Thema’s zijn bijvoorbeeld je brein, uitvindingen, wereldhandel. Op de themamuur in de groepen laten we zien wat de kinderen leren, schrijven, lezen en maken. Elk thema starten we altijd met een ‘opwarmer’. De kinderen werken hierbij groepsdoorbroken. Ouders en verzorgers nodigen we vaak uit om tijdens de thema’s te helpen.

Workshops

Van vakantie tot vakantie organiseren we workshops gehouden waarop de kinderen inschrijven. De kinderen worden bevraagd op hun interesses en waar mogelijk worden workshops hierop georganiseerd.

Pedagogisch handelen

Het team van Het Eiland werkt samen aan een positief pedagogisch klimaat en aan de preventie van gedragsproblemen (pro-actief pedagogisch handelen). De leerkrachten zijn in het dagelijks onderwijs in de klas vooral gericht op pro-actief pedagogisch handelen. Hierbij stimuleren zij in alle situaties gewenst gedrag bij alle leerlingen. Dit doen zij door:

– Heldere gedragsverwachtingen in iedere onderwijssituatie te hanteren
– Gedragsverwachtingen te visualiseren per onderwijssituatie
– Het positief bekrachtigen van gewenst gedrag
– Duidelijk en consequent reageren op ongewenst gedrag in de klas en op school
– De wijze waarop de klas en school is ingericht en georganiseerd

Door gezamenlijk te werken aan de visie, de kernwaarden en de doelen ontstaat er draagvlak en wordt richting gegeven aan het handelen van alle betrokkenen in de school. Het leidt tot regels en afspraken die gedragen worden, die iedereen kent en waar iedereen elkaar op kan aanspreken. Daarbij gebruikt het team van Het Eiland de elementen van Positive Behavior Support (Goed gedrag kun je leren! Annemieke Golly en Jeff Sprague).

Gedragsprotocol

Voor iedereen moet de school een veilige en vertrouwde omgeving zijn, waar je met plezier naartoe gaat. Een open en respectvolle houding naar elkaar is daarom van groot belang. Waar normen en waarden geschonden worden, grijpen we in. Discriminatie of pestgedrag wordt niet getolereerd. We zijn hier alert op en doen er alles aan dit te voorkomen. Meestal lost de school het probleem samen met de betreffende kinderen of personeelsleden op. Maar in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van fysiek of extreem verbaal geweld, is overleg tussen de betrokken partijen nodig.

Fysiek geweld accepteren we van niemand. Alle betrokkenen zullen daarvoor de consequenties moeten dragen, ongeacht wie er ‘begonnen’ is. Het doel is altijd gezamenlijk een oplossing te vinden.

Op school hanteren we een gedragsprotocol. Hierin staat beschreven hoe we negatief gedrag voorkomen, hoe het wordt gesignaleerd en hoe we erop handelen. In het gedragsprotocol staan afspraken over gevolgen bij negatief gedrag (de escalatieladder).

Didactisch handelen

De leerkracht geeft op een expliciete manier instructie. Ons instructiemodel heet EDI. Wat is EDI? De leraar haalt eerder aangeleerde kennis op, geeft instructie en controleert voortdurend of alle leerlingen de instructie begrijpen. De leerkracht legt het onderwijskundige doel uit, er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en informatie noteren en willekeurig worden beurten gegeven. De leerkracht zorgt dat alle leerlingen stapsgewijs de leerdoelen beheersen en succes ervaren: “Ik kan het!”

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in Nederland van kracht. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan elke leerling die op de school zit of zich aanmeldt. Als blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, kijkt een school eerst wat zij zelf voor de leerling kan betekenen. Bijvoorbeeld door medewerkers bijscholing te geven of door extra ondersteuning (een ‘arrangement’) aan te vragen.

Als een school een leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden, gaat zij – samen met het dienstencentrum – op zoek naar een school die dat wel kan. Bijvoorbeeld een andere school die onder hetzelfde schoolbestuur valt of een andere school in dezelfde wijk. Schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden.