Het Eiland in het kort

Op Het Eiland werken we vanuit de pijlers verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen. Goed onderwijs krijgt vorm in de klas, de leerkracht staat centraal.

 

Niet alleen de leerkracht is verantwoordelijk voor goed onderwijs, de kracht hiervoor komt uit het hele team. We komen tot echt duurzame verbeteringen als we samen als één sterk team opereren. Het hebben van een positief werkklimaat en de juiste veilige context zorgen er samen voor dat duurzame verbeteringen hun weg vinden binnen de school. We werken met een aantal aanpakken en methodieken op onze school. Dit zijn:

  1. PBS/Kanjer
  2. professionele leergemeenschappen met specialisten
  3. gezamenlijke les- en themavoorbereidingen

Ons team

​​​​Groepsleerkrachten
De groepsleerkracht is verbonden aan een of meerdere groepen. Hij of zij geeft onderwijs aan de leerlingen en onderhoudt contacten met de ouders/verzorgers. Leerkrachten werken fulltime en parttime. Het spreekt voor zich dat duo leerkrachten een wekelijkse overdracht hebben. Naast lesgeven hebben groepsleerkrachten organisatorische en onderwijsinhoudelijke taken.

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator ondersteunt de groepsleerkrachten en bewaakt samen met het team de leerlijnen. Ook maakt hij in overleg met de leerkracht en andere deskundigen plannen voor de groep, subgroepen en het individuele kind. De zorg coördinator analyseert twee keer per jaar samen met het team de leeropbrengsten en verbindt hier interventies aan.

Onderwijsassistent
De onderwijsassistent ondersteunt de groepsleerkrachten bij hun werk in de klas en begeleiden leerlingen.

Taalcoördinator
De taalcoördinator richt zich op het versterken van het taalonderwijs in de school en op de dagelijkse aanpak ervan. Nieuwe ontwikkelingen binnen het taalonderwijs en de doorgaande leerlijn zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Rekencoördinator
De rekencoördinator houdt zich bezig met het versterken van het rekenonderwijs in de school en op de dagelijkse aanpak ervan. Nieuwe ontwikkelingen binnen het rekenonderwijs en de doorgaande leerlijn zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Coördinator Gedrag
De coördinator gedrag reikt doelmatige strategieën aan om het gedrag van leerlingen te kunnen beheersen op het niveau van de school, de klas en individueel. We werken met de methodieken PBS/Kanjer, een werkwijze die vanuit het positieve werkt.

Coördinator Het Jonge Kind
De coördinator Het Jonge Kind houdt oog op de kleuterontwikkeling. De kleuterontwikkeling is een cruciale fase in de ontwikkeling van het kind en legt een basis in de leer- en werkhouding. De coördinator houdt zich bezig met visieontwikkeling in de onderbouw, de doorgaande lijn, het zelfstandig werken/klassenmanagement, de overgang van groep 2 naar 3 en de samenwerking met de voorschoolse voorziening.

I-coach
De I-coach is verantwoordelijk voor het beheer van de apparatuur en software. Daarbij gaat het niet alleen om het technisch onderhoud, maar ook om de educatieve software. Daarnaast ondersteunt hij de kinderen en leerkrachten bij het gebruik van tablet en laptop.

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding
De vakleerkracht lichamelijke opvoeding geeft twee keer per week gymlessen aan alle leerlingen. De lessen bestaan uit spel- en toestellessen.  De vakleerkracht stimuleert de leerlingen in bewegen en organiseert jaarlijks De Koningsspelen. Tevens is hij mentor van stagiairs van de ALO.

Office manager
De office manager is verantwoordelijk voor organisatorische, secretariële zaken en voor het up-to-date houden van het leerlingenbestand. U kunt tevens bij haar uw adres- of contactgegevens wijzigen, een aanmeldformulier voor Scholpraat halen en aangeven als u de vrijwillige eigen bijdrage gespreid wilt betalen. De office manager is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Conciërge
De conciërge gaat over allerhande facilitaire zaken. Onze conciërge ondersteunt ook bij het lopen van pleinwacht, is BHV-er.

Directeur
De directeur voert het management van de school. De directeur is aanspreekpunt voor ouders, geeft leiding aan het schoolteam, vertegenwoordigt de school in overleggen met directeuren van andere scholen en is uitvoerder van taken in opdracht van het schoolbestuur.

Stagiairs
Zoals op de meeste scholen komt u ze op Het Eiland ook tegen: Pabo-studenten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers die stage lopen. Ze draaien meestal een a twee dagen per week mee in de klas om het vak van leraar of assistent in de vingers te krijgen. Uiteraard bieden wij deze toekomstige collega’s de mogelijkheid bij ons het vak te leren.

Kwaliteit
Het Eiland heeft het basisarrangement van de Onderwijsinspectie. Het Eiland werkt elke dag aan kwaliteitsversterking. De gebieden waar de school goede kwaliteit biedt zijn binnen de kwaliteitsstandaard onderwijsproces: aanbod, samenwerking en didactisch handelen. Binnen de kwaliteitsstandaard schoolklimaat: het pedagogisch klimaat.

Partners
Partners van onze school zijn allereerst de ouders en verzorgers! Zij zijn van cruciaal belang als partner in het welbevinden en ontwikkelen van hun kind(eren). Daarnaast kenne we als partners de voor- en naschoolse opvang (Freekids Zaandam), het Dienstencentrum XL, de onderwijsondersteuners, het wijkteam, het jeugdteam, de gemeente Zaandam, Fluxus, CuCo en de openbare bibliotheek.

Identiteit
Op Het Eiland vinden we het belangrijk dat iedereen met een sociale en open instelling met elkaar omgaat en naar de wereld kijkt. Iedereen is welkom op Het Eiland. We leven en leren in respect voor elkaar.

Bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen hebben interesse en waardering voor elkaar. We vinden het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan, aandacht en zorg hebben voor hun omgeving, behulpzaam en attent zijn en respecteren dat iedereen uniek is.​

Onze school is daarmee een veilige omgeving, waar iedereen met plezier naartoe gaat. Wij werken op basis van vertrouwen, in onszelf en in de ander. Dat brengen we op de kinderen over.